เนื้อหาวันที่ : 2011-04-27 11:41:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2658 views

Eco Ideas – Eco Power Meter

อุปกรณ์เก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรในโรงงาน ช่วยควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด “Eco Ideas” เป็นการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มบริษัทพานาโซนิค ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การผลิด รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ การลดปริมาณการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยิงสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
 
ในการดำเนินการดังกล่าวสามารถแบ่งลำดับการทำงานออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
2. วิเคราะห์และหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน
3. การดำเนินงาน
4. สรุปผล

ซึ่งใน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปวิเคราะห์นั้น จำเป็นที่จะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังแต่ละแผนกเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันต่อไป ด้วยเหตุนี้ “Web Data Logger Unit (DLU)” จึงมีความเหมาะสม และถูกเลือกให้นำมาใช้กับงานในลักษณะนี้

Web Data Logger Unit หรือ DLU เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรในโรงงาน โดยค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละวงจรจะถูกวัดจากเพาเวอร์มิเตอร์ (Power meter) แล้วส่งไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของ DLU ผ่านเครือข่ายการสื่อสารแบบ RS485

โดยตัว DLU จะทำหน้าที่เสมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์ (Server) คอยบริการข้อมูลไปยังผู้ใช้งานผ่านเครือข่าย LAN (Local Area Network) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยทาง Internet Explorer (IE) address หรือโปรแกรมเบราว์เซอร์ (Browser) ทั่วไปเช่นเดียวกันกับการเข้าเว็บไซต์ทั่วไปโดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บเป็นไฟล์ .CSV ซึ่งใช้งานบน MS Excel ทั่วไป นอกจากนี้ DLU ยังสามารถต่อร่วมกับ Flow meter เพื่อวัดปริมาณลม ซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรอีกด้วย

เพาเวอร์มิเตอร์แต่ละตัวจะถูกติดตั้งไว้ใกล้กับตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board – MDB) เพื่อวัดค่าปริมาณไฟฟ้าในแต่ละวงจรย่อย (Feeder) โดยแต่ละตัวจะส่งค่าปริมาณไฟฟ้า เช่น แรงดัน (Voltage – Volt) กระแส (Current – Ampere) พลังงานไฟฟ้า (Energy Consumption – KWh) ไปยัง DLU ผ่านทางโปรโตคอล Modbus RTU หรือ MEWWTOCOL ซึ่งข้อมูลที่ต้องการบันทึกนั้น สามารถตั้งค่าผ่านทางเบราว์เซอร์ของ DLU ได้โดยตรง

ตัวอย่างการดำเนินงาน
ก่อน    :
 มีการเปิดเครื่องจักร 3 เครื่อง เพื่อ Standby ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์
               เครื่องจักร 1 : ใช้พลังงานไฟฟ้า 3.8 KWh ต่อวัน
               เครื่องจักร 2 : ใช้พลังงานไฟฟ้า 6.6 KWh ต่อวัน
               เครื่องจักร 3 : ใช้พลังงานไฟฟ้า 12.5 KWh ต่อวัน
               รวมทั้ง 3 เครื่อง คิดเป็น 22.9 KWh ต่อวัน

การดำเนินงาน : ปิดเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่อง ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

ผลการดำเนินงาน : ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ 183.2 KWh ต่อเดือน (วันหยุด 8 วันต่อเดือน)
                                     ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ 586.24 บาทต่อเดือน หรือ 7,034.88 บาทต่อปี
                                     ปริมาณก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 75.1 กิโลกรัมต่อเดือน (1 KWh ~ 0.41Kg) หรือ 0.9 ตันต่อปี

ผลจากการนำเอาระบบดังกล่าวมาใช้ เป็นการช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึ้น กล่าวคือ ผู้ใช้หรือผู้รับผิดชอบระบบสามารถดาวน์โหลดค่าบน DLU ได้พร้อมกัน จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่อยู่ในเครือข่าย LAN เดียวกัน

ทำให้แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบได้รับข้อมูลตรงกันซึ่งข้อมูลที่ได้นี้ช่วยให้ทราบถึงความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าและช่วงเวลาใช้งานที่แท้จริงได้ ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานควารคำนึงถึงความคุ้มค่าของโครงการและผลกระทบในการทำงาน