เนื้อหาวันที่ : 2016-07-26 11:50:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 592 views

พิทักษ์ ศุภบัณฑิตย์กุล

 

 

คำว่า “พิเศษ” เป็นคำที่ฟังดูแล้วรู้สึกดี ฟังแล้วเหมือนกับได้รับสิทธิที่มากกว่าคนอื่น และที่สำคัญคือมักจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดียิ่ง “พนักงานพิเศษ” ก็เป็นอีกหนึ่งในทีมงานที่ต้องเรียกใช้ยามคับขัน เมื่อไรก็ตามที่คำว่า “พิเศษ” ไปต่อเติมเสริมท้ายตำแหน่งหน้าที่ใคร ย่อมบ่งบอกชัดเจนว่าบุคคลผู้นั้นได้รับหน้าที่สำคัญที่จะมาช่วยเหลือองค์กรได้อย่างเต็มภาคภูมิและมักจะมาพร้อมกับความคาดหวังด้วยเช่นกัน

 

          องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมีทีมงานที่พร้อมสำหรับงานที่ต้องทำให้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่างานนั้นจะยากหรือง่ายเพียงใด สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผนสำรอง หรือทางออกในกรณีฉุกเฉิน “พนักงานพิเศษ” ก็เป็นอีกหนึ่งในแผนการสำรอง เพราะเมื่อไรก็ตามที่เกิดปัญหายากต่อการแก้ไข พนักงานพิเศษจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหา เสริมกำลัง หรือเป็นที่ปรึกษาชั้นดี แล้วพนักงานพิเศษที่ว่านี้จะมีการจัดเตรียมอย่างไรดี

 

พัฒนาบุคลากรสำหรับภารกิจพิเศษ

 

          พนักงานแต่ละคนล้วนมีหน้าที่เฉพาะบุคคล ทว่าเมื่อไรก็ตามที่ความสามารถได้รับการพัฒนาให้มากกว่าเดิมหรือพนักงานนั้น ๆ สามารถศึกษาเรียนรู้และเสริมความสามารถของตัวเองให้ทำได้มากกว่างานตำแหน่งของตัวเองก็มักจะได้รับความสนใจจากหัวหน้างานเสมอ พนักงานที่เก่งงานและพร้อมที่จะรับโอกาสในการช่วยเหลือองค์กรเมื่อมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขจึงเป็นตัวเลือกแรกและเป็นพนักงานที่องค์กรให้ความสำคัญในการที่จะมอบหมายงานหรือส่งไปอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงาน

               

          การจัดเตรียมพนักงานที่กล่าวมา เป็นการคัดสรรหรือจัดเตรียมพนักงานในองค์กรที่มีอยู่แล้วให้พร้อมที่จะรับมือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งงานอาจมีปัญหาได้ตลอดเวลา บางครั้งการเรียกทีมงานที่ปรึกษาอาจไม่ทันต่อการแก้ไข จำเป็นต้องให้พนักงานระดมกำลังความรู้ความสามารถเข้าแก้ไขก่อนในเบื้องต้น เมื่อใดที่เกิดปัญหาและพนักงานที่จัดเตรียมไว้สามารถแก้ไขปัญหาได้ลุล่วงก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลทั้งกับการพัฒนาบุคลากรนั้น ๆ และยังเป็นการเตรียมแผนสำรองสำหรับการทำงานอีกด้วย

 

ทีมงานสำรองเพื่อภารกิจเร่งด่วน

 

          “พนักงานพิเศษ” อีกกรณีที่ต้องเรียกตัวเข้ามาเสริมทัพด่วนก็คืองานทำผิดเวลานัดหมายจากความผิดพลาดต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้พนักงานพิเศษเข้ามาเสริมกำลังทำงานให้มากขึ้นหรือเร็วขึ้นเพื่อให้ทันต่อเวลาส่งงาน พนักงานกลุ่มนี้มักจะได้ค่าแรงที่สมราคางานหรือค่าแรงที่จัดให้เป็นพิเศษเพราะจำเป็นต้องใช้ความสามารถและความทุ่มเท หลาย ๆ องค์กรมักจะต้องมีอัตราพิเศษสำหรับงานที่ต้องเร่งงานให้เสร็จตามกำหนดเสมอ แต่ทั้งนี้ก็จำเป็นที่จะต้องคัดสรรคนที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ดี เบื้องต้นจึงมักจะวางแผนอบรมพัฒนาบุคลากรพิเศษกลุ่มเป้าหมายก่อน และจะเรียกเข้ามาช่วยเหลืองานในภายหลัง

 

          การจัดอบรมงานที่เป็นงานเร่งด่วนหรือเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนแต่ต้องการความเข้าใจ มีทักษะในการทำงานจะเป็นงานที่สร้างความน่าสนใจจากบุคลากรนอกประจำการของแต่ละองค์กร เพราะส่วนมากจะเป็นงานฝีมือมีรูปแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวงานจะเสีย แต่จะเป็นการสร้างทักษะการทำงานให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมทำงาน ดังนั้นการจัดอบรมเทคนิคการทำงานต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะต้องมีกำลังทีมงานมากขึ้นในกรณีเร่งด่วน จึงเป็นภารกิจที่แต่ละองค์กรต้องวางแผนและสร้างทีมงานพิเศษนี้ไว้

 

ที่ปรึกษาที่ดีสร้างความอุ่นใจ

 

          องค์กรใหญ่ ๆ หลายแห่งนิยมจ้างที่ปรึกษาพิเศษไว้เพื่อคอยให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องในการทำงาน หรือแม้แต่กรณีฉุกเฉินก็ต้องเรียกหาเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้ทันเหตุการณ์ งานที่ปรึกษาจึงเป็นงานสำคัญของผู้เชี่ยวชาญหลายคนเพราะต้องคอยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ทันท่วงที ที่ปรึกษาหลายคนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนั้น ๆ เนื่องจากมีความรู้ความสามารถที่สูงพร้อมสำหรับเป็นที่ปรึกษาที่ดีแนะนำให้องค์กรทำงานได้อย่างบรรลุเป้าหมาย

 

          บ่อยครั้งที่องค์กรเกิดปัญหาอย่างรุนแรงและปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างภาพลบต่อองค์กรแล้วมักจะมีการประกาศปรับเปลี่ยนผู้บริหาร หรือมีทีมงานพิเศษเข้ามาแก้ไขปัญหา ซึ่งก็มักจะเป็นทีมงานของผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่เป็นปัญหานั้น ๆ และเป็นบุคคลหรือทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือเข้ามาช่วยแก้ไขวิกฤต เพราะเมื่อไรก็ตามที่องค์กรเกิดความไม่มั่นคง ความน่าเชื่อถือขาดความต่อเนื่อง งานที่รับผิดชอบอยู่ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งกับงานปัจจุบันและงานในอนาคตที่กำลังไหลเวียนเข้ามา การเร่งแก้ไขหรือการใช้ทีมงานพิเศษเข้ามาช่วยเหลือจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ หลายองค์กรเลือกวิธีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่มีเชื่อเสียงน่าเชื่อถือเข้ามาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หรือเป็นผู้บริหารที่สำคัญเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

 

เมื่อไรก็ตามที่คำว่า “พิเศษ” ไปต่อเติมเสริมท้ายตำแหน่งหน้าที่ใคร ย่อมบ่งบอกชัดเจนว่าบุคคลผู้นั้นได้รับหน้าที่สำคัญที่จะมาช่วยเหลือองค์กรได้อย่างเต็มภาคภูมิ เช่น ที่ปรึกษาพิเศษด้านความปลอดภัย หน่วยงานพิเศษเฉพาะกิจ หลาย ๆ หน้าที่ที่เราเคยเห็นกันจึงเป็นอีกทีมงานหรือพนักงานที่องค์กรต้องเตรียมไว้รับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้  จะด้วยการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเองหรือว่าจ้างก็แล้วแต่ละองค์กรจะเห็นสมควร เพราะนี่คือทีมงานสำคัญที่ไม่ต้องปรากฏกายยามปกติแต่จะมีความพิเศษสุดพร้อมสำแดงความสามารถยามคับขัน

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด