Logistic & Supply Chain

จัดการโซ่อุปทานด้วย ศีล สมาธิและปัญญา

3714

มีหนังสือด้านการจัดการหลายเล่มที่กล่าวถึงการจัดการเชิงพุทธ โดยการนำเอาแนวคิดทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ แม้แต่ในทางเศรษฐศาสตร์ก็ยังมีเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธด้วยเหมือนกัน ผู้เขียนจึงมีแนวคิดว่าน่าจะมีการนำเอาแนวคิดทางพุทธศาสนามาอธิบายความเป็นองค์รวมของการจัดการโซ่อุปทานบ้าง ถึงแม้ว่าแนวคิดของการจัดการโซ่อุปทานที่นำเสนอจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ลองมามองเรื่องเดิมในมุมมองของพุทธศาสนาบ้าง เพื่อว่าจะได้แนวคิดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่ เพื่อทำให้เรามีความเข้าใจโซ่อุปทานอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ใครว่า Inventory เป็นผู้ร้ายเสมอไป ?

5185

บริษัททั่วไปกำลังมองหาแนวทางในการลดจำนวนสินค้าหรือพัสดุคงคลังตามแนววิถีแห่งลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน จนทำให้สินค้าคงคลังได้กลายเป็นผู้ร้าย (Evil) ในสายตาของผู้บริหารโซ่อุปทานส่วนใหญ่ เป้าหมายของการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีก็คือ การตอบสนองต่อคำสั่งซื้ออย่างสมบูรณ์แบบด้วยการหลีกเลี่ยงการเก็บสินค้าคงคลังไว้มากเกินไป และไม่พลาดการส่งของให้ลูกค้าตามเวลานัดหมาย บริษัททั่วไปมักจะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยการเก็บสินค้าคงคลังไว้มากเกินไป เพราะมีประสบการณ์สินค้าขาดตลาด และส่งสินค้าได้ล่าช้า ทำให้สูญโอกาสในการขายไปอย่างน่าเสียดาย

Page : [First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [Next] [Last]