Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก | ค้นหา | ข่าว | สารบัญเว็บ | ห้องสมุด |
Like facebook
 
หน้าแรกบทความ | ไฟฟ้าเครื่องกล | การบริหารจัดการ | เทคโนโลยี นวัตกรรม | การผลิต | โลจิสติกส์ | พลังงาน สิ่งแวดล้อม
       
 

การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard)

 
โพสโดย ไทยแลนด์อินดัสตรี้ดอทคอม  วันที่ 2013-04-23 17:21:35 ผู้อ่าน 614 คน
Share
 
 
 

การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard)
    ผศ.วิวัฒน์ อภิสิทธ์ภิญโญ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    
     เครื่องมือที่นำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน กำไรส่วนที่เหลือ และมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ล้วนมุ่งให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ทางการเงินมากกว่า

แต่แนวคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยให้ความสำคัญกับข้อมูลทางการเงินแต่เพียงอย่างเดียว อาจจะสะท้อนผลการปฏิบัติงานงานได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งบ่อยครั้งจะพบว่า การประเมินผลในลักษณะดังกล่าวมักจะกระทำในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่แน่นอน เช่น รายไตรมาส รายปี แต่ไม่สามารถทำการประเมินผลงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สำหรับในที่นี้จะได้กล่าวถึง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลในด้านอื่น ๆ มากขึ้น เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่า การวัดผลเชิงดุลยภาพ เครื่องมือนี้เล็งเห็นว่า ความสำเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการทำงานในทุก ๆ ส่วนขององค์กรมากกว่าที่จะมุ่งประเด็นไปยังข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียว


    การวัดผลเชิงดุลยภาพเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ให้รายละเอียดการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานขององค์กรธุรกิจได้ด้วย ข้อมูลที่ปรากฏในเครื่องมือการวัดผลเชิงดุลยภาพเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ได้ทำการถ่ายทอดตั้งแต่แผนกลยุทธ์ระดับสูงจนถึงแผนกลยุทธ์ในระดับล่างสุด เครื่องมือดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับขั้น


การนำเครื่องมือการวัดผลเชิงดุลภาพมาประประยุกต์ใช้ร่วมด้วยนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหลายประการ เช่น

1. ทำให้แผนกลยุทธ์ในแต่ละส่วนงานย่อยทุกระดับขั้นภายในองค์กรมีความสอดคล้องกัน เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวจะถ่ายทอดข้อมูลรายละเอียดในการดำเนินงานที่มีความชัดเจนและมีจุดมุ่งหมายไปในแนวทางเดียวกัน

 2. ทำให้เกิดการสื่อสารกันในทุกส่วนงานย่อยขององค์กร โดยบุคลากรในทุก ๆ ส่วนงานย่อยจะได้มีโอกาสในการถ่ายทอดแนวคิด เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่มีต่อกัน ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ตรงกันมากขึ้น

3. ทำให้เกิดการถ่ายทอดกลยุทธ์ในการดำเนินงานในทุกระดับขั้นขององค์กร เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าว สามารถแยกจัดทำในระดับย่อยตั้งแต่ส่วนบุคคล แผนกงาน จนกระทั่งถึงระดับองค์กรที่เป็นภาพรวมของกิจการ ก่อให้เกิดประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้นถ้าได้มีการนำไปเชื่อมโยงกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรในทุกส่วนขององค์กร

4. เป็นระบบการเตือนภัยล่วงหน้า เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวสามารถนำไปใช้เพื่อการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา เมื่อตัวชี้วัดใด ๆ แสดงความผิดปกติเกิดขึ้น จึงนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้เตือนภัยล่วงหน้า ให้ทำการทบทวนแก้ไข หาสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น หรือใช้เพื่อการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

5. ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ความสำเร็จขององค์กรไม่ได้วัดผลเฉพาะมุมมองที่เป็นตัวเงิน เช่น ผลกำไรเท่านั้น แต่การดำเนินงานทุกส่วนล้วนแต่ช่วยเสริมสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรด้วยกันทั้งสิ้น การจัดทำระบบการวัดผลเชิงดุลยภาพจะทำให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาถึงปัจจัยในทุก ๆ ด้าน ไปพร้อมกันเพื่อที่จะได้ทำการประเมินผล ควบคุม และมองภาพรวมในทุกส่วนได้อย่างชัดเจน


    ลักษณะของระบบการวัดผลเชิงดุลยภาพคือ ให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงกลยุทธ์ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินไปพร้อมกัน มุมมองที่สำคัญของระบบการวัดผลในลักษณะนี้จะแบ่งออกเป็น 4 มุมมองที่มีความแตกต่างกันแต่ต้องมีความสมดุลระหว่างกันจึงจะทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ มุมมองที่แต่ต่างกันไปทั้ง 4 ประเด็นจำแนกได้ดังนี้ คือ
1. มุมมองทางด้านการเงิน (Financial Perspective)

2. มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer Perspective)

3. มุมมองทางด้านกระบวนการของธุรกิจ (Business Process Perspective)

4. มุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective)
    ทั้ง 4 มุมมองข้างต้นสามารถนำมาแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่มีต่อกันได้ดังรูปที่ 1 ต่อไปนี้

 


   
รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงของ 4 มุมมอง ของการวัดผลเชิงดุลยภาพ


    
    เมื่อพิจารณาจากภาพข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่ามุมมองทั้ง 4 นั้นได้รวมเอามุมมองทางการเงินซึ่งเป็นรากฐานเดิมของการประเมินผลงานที่ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมเข้าไว้ด้วยแล้ว นอกจากนี้ยังได้เพิ่มมุมมองด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในการสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรแสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนประกอบกันด้วย ความสำคัญโดยสรุปของในแต่ละมุมมองสามารถอธิบายได้ดังนี้


    1. มุมมองด้านการเงิน
    มุมมองนี้สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงของข้อมูลทางการเงินขององค์กร โดยผ่านข้อมูลที่รายงานอยู่ในรายงานทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด เมื่อพิจารณารายการต่าง ๆ ผ่านในมุมมองนี้จะสามารถประเมินผลได้ว่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ อัตรากำไรสุทธิ อัตราการหมุนเวียนของกระแสเงินสด เป็นเท่าใด มีการบริหารการดำเนินกิจกรรมในองค์กร เป็นอย่างไรบ้าง


    2. มุมมองด้านลูกค้า
    มุมมองนี้จะสะท้อนให้พนักงานในองค์กรต้องตระหนักว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าหรือการบริการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร โดยอาจจะประเมินได้จากตัวชี้วัดในลักษณะต่าง ๆ เช่น อัตราการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด สายผลิตภัณฑ์หรือการบริการรูปแบบใหม่ ๆ ความสามารถในการทำกำไรของแต่ละกลุ่มลูกค้า อัตราการหมุนเวียนของสินค้า อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า ความสามารถในการเข้าสู่ส่วนแบ่งทางการตลาดใหม่ ๆ  ปัญหาใด ๆ ที่ติดตามและตรวจพบ จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขในทันที ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผลประกอบการทางการเงินซึ่งเป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร


    3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน
    การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน การบริหารสินค้าคงเหลือแบบทันเวลาพอดี หรือการบริหารคุณภาพโดยรวม เป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองด้านกระบวนการภายในของธุรกิจหนึ่ง ๆ ได้เป็นอย่างดี การประเมินผลงานในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานอันจะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นลำดับต่อไป โดยอาจจะวัดจากอัตราการเกิดของเสีย ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน อัตราการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เปอร์เซ็นต์ในการส่งมอบสินค้าได้ทันเวลา


    4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
    มุมมองในส่วนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดภายในองค์กรหนึ่ง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญทั้งในส่วนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบข้อมูล เทคโนโลยีในการสื่อสารภายในองค์กรที่กระตุ้นให้ทุก ๆ ส่วนงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรได้ในที่สุด โดยอาจจะประเมินจากตัวชี้วัดในลักษณะต่าง ๆ เช่น จำนวนชั่วโมงในการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน จำนวนโครงการในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความพึงพอใจของพนักงานในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่งาน งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ให้กับพนักงาน


    ระบบการวัดผลเชิงดุลยภาพต้องประกอบด้วยมุมมองที่สำคัญทั้ง 4 มุมมองข้างต้น แต่ละมุมมองต้องคำนึงถึงแผนกลยุทธ์ในแต่ละระดับขั้นขององค์กรเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อจะได้กำหนดเกณฑ์ในการชี้วัดถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ตัวอย่างแผนกลยุทธ์ในแต่ละมุมมองและตัวชี้วัดในแต่ละมุมมองที่มีความเกี่ยวข้องกันแสดงเป็นตัวอย่างได้ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้


ตารางที่ 1 ตัวอย่างแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดทั้ง 4 มุมมอง

    
    นอกจากระบบการวัดผลเชิงดุลยภาพจะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 มุมมองข้างต้นแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือมุมมองในแต่ละมุมมองข้างต้นนั้นยังมีองค์ประกอบย่อยที่สำคัญอีก 4 ประเด็นด้วยกัน ซึ่งได้แก่


     1. วัตถุประสงค์ (Objective) คือเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละมุมมองทั้ง 4 มุมมองข้างต้น

     2. ตัวชี้วัด (Measure) สิ่งที่ต้องการวัดเพื่อให้ทราบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละมุมมอง

     3. เป้าหมาย (Target) สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดของแต่ละมุมมอง

     4. ความคิดริเริ่ม (Initiatives) แผนงานหรือกิจกรรมที่จะต้องเริ่มดำเนินการเพื่อให้ตัวชี้วัดแต่ละตัวบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

 


ตารางที่ 2 ตัวอย่างวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงานในมุมมองด้านกระบวนการภายใน

    
    ทุก ๆ มุมมองจะต้องมีรายละเอียดของแต่ละมุมมองของแต่ละส่วนงานก่อนที่นำมาสรุปเป็นแผนที่เชิงกลยุทธ์โดยภาพรวมขององค์กรต่อไป ทั้งนี้การจัดทำรายละเอียดของแต่ละส่วนงานย่อยจะต้องยึดแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กรเป็นหลักเพื่อให้กิจกรรมการดำเนินงานในทุกส่วนงานมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

    ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแผนที่เชิงกลยุทธ์โดยภาพรวมของกิจการแห่งหนึ่งซึ่งทำการผลิตและจำหน่ายหน่ายสินค้าประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แสดงได้ดังนี้

 
**สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาต
 
  เรื่องในหมวดที่เกี่ยวข้อง
 
 

โครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ ปัจจัยเร่งพัฒนาและสร้างความคุ้มค่าในเทคโนโลยีให้องค์กร


วันที่ : 2015-10-09 14:08:11 ผู้อ่าน : 9
 
 

ไทย อิเล็คทริคซิตี้ ฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งความสำเร็จ จัดคาราวานสัญจร HI-TEK ROADSHOW 2015 บุกอีสาน และหัวเมืองตะวันออก


วันที่ : 2015-10-08 17:19:31 ผู้อ่าน : 31
 
 

บทบาทของระบบวิดีโอเครือข่ายกับการก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ


วันที่ : 2015-10-08 09:18:55 ผู้อ่าน : 43
 
 

เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมให้เฟื่องฟูในภูมิภาคอาเซียน


วันที่ : 2015-09-21 16:29:41 ผู้อ่าน : 161
 
 

กติกาใหม่แห่งการมีส่วนร่วม: ทำไมผู้นำทั้งหลายควรจะกำจัดตำนานสามประการของการสื่อสาร


วันที่ : 2015-09-16 17:07:50 ผู้อ่าน : 159
 
 

คุณยังใช้วิธีการปรับปรุงระบบ SDN ที่แทบจะไม่ทำให้เครือข่ายของคุณดีขึ้นอยู่อีกหรือไม่?


วันที่ : 2015-09-16 17:06:33 ผู้อ่าน : 171
 
 

วิศวกรรมชีวภาพ มจธ.เปิดตัวเครื่องเลี้ยงเซลล์อัตโนมัติ


วันที่ : 2015-09-14 11:03:33 ผู้อ่าน : 174
 
 

สมอ. หนุนกิจการของวิสาหกิจชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สู่มาตรฐานสากล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หนุนกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับมาต
วันที่ : 2015-09-04 11:32:06 ผู้อ่าน : 179
 
 

โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ย่างก้าวแห่งความก้าวหน้า 25 ปี เผยเคล็ดลับสร้างประสิทธิภาพสู่โรงงานอันดับหนึ่งในอีสต์เอเชีย

โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เผย ย่างก้าวแห่งความก้าวหน้า 25 ปี ยังตั้งเป
วันที่ : 2015-09-04 10:09:20 ผู้อ่าน : 158
 
 

EATON สู่ความเป็นผู้นำทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน

หากจะกล่าวถึงแบรนด์สินค้าของ EATON ในวันนี้ นักอุตสาหกรรมในประเทศไทยหลายท่านคงอา
วันที่ : 2015-09-04 09:45:19 ผู้อ่าน : 188
 
 
 
  เรื่องอื่นที่น่าสนใจในหมวด
 
โครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ ปัจจัยเร่งพัฒนาและสร้างความคุ้มค่าในเทคโนโลยีให้องค์กร
ผู้อ่าน : 9
 
ไทย อิเล็คทริคซิตี้ ฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งความสำเร็จ จัดคาราวานสัญจร HI-TEK ROADSHOW 2015 บุกอีสาน และหัวเมืองตะวันออก
ผู้อ่าน : 31
 
บทบาทของระบบวิดีโอเครือข่ายกับการก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ
ผู้อ่าน : 43
 
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมให้เฟื่องฟูในภูมิภาคอาเซียน
ผู้อ่าน : 161
 
กติกาใหม่แห่งการมีส่วนร่วม: ทำไมผู้นำทั้งหลายควรจะกำจัดตำนานสามประการของการสื่อสาร
ผู้อ่าน : 159
 
 
 
 
  เรื่องที่มีคนอ่านสูงสุดในหมวด
 
ความรู้พื้นฐานของระบบไฮดรอลิก (ตอนที่1)
ผู้อ่าน : 51784
 
รายละเอียดของเฟืองและวัสดุเฟือง (ตอนที่ 1)
ผู้อ่าน : 44849
 
รายละเอียดของเฟืองและวัสดุเฟือง (ตอนจบ)
ผู้อ่าน : 29462
 
รอบรู้เรื่องอุตสาหกรรม ตอน จาระบี (Grease)
ผู้อ่าน : 20810
 
การคำนวณโหลดไฟฟ้า หัวใจของการออกแบบกำลังไฟฟ้าระบบแรงต่ำของโครงการ
ผู้อ่าน : 18931
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
สารบัญเว็บอุตสาหกรรม
 

อินดัสตรี้ ลิงก์
ข่าว ความรู้ ค้นหาเว็บ สินค้าและบริการ สมัครงาน ตลาดซื้อขาย
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
การค้าการลงทุน
พลังงาน
โลจิสติกส์
   
สาระน่ารู้
ถามตอบล่าสุด
ศัพท์อุตสาหกรรม
นิตยสาร
เรื่องน่ารู้วันนี้
   
เว็บอุตสาหกรรม
สารบัญเว็บไทย
เว็บมาใหม่
เว็บยอดนิยม
เพิ่มเว็บไซต์ที่นี่
   
หมวดหมู่ร้านค้า
ร้านค้ายอดนิยม
สินค้าขายดี
สินค้าลดราคา
เปิดร้านค้าใหม่
   
หางาน
ตำแหน่งงาน
ฝากประวัติ
บริษัทหาคน
งานมาใหม่
   
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
ลงประกาศฟรี
ประกาศซื้อขาย
ประกาศแบบพิเศษ
   

thailandindustry.com    
    Copyright © 2010 Thalandindustry.com All rights reserved. free counter statistics