Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก | ค้นหา | ข่าว | สารบัญเว็บ | ห้องสมุด |
Like facebook
 
หน้าแรกบทความ | ไฟฟ้าเครื่องกล | การบริหารจัดการ | เทคโนโลยี นวัตกรรม | การผลิต | โลจิสติกส์ | พลังงาน สิ่งแวดล้อม
       
 

การประมาณค่าความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าด้วย Load Factor

 
โพสโดย ไทยแลนด์อินดัสตรี้ดอทคอม  วันที่ 2006-03-22 15:36:22 ผู้อ่าน 18929 คน
Share
 
 
 

การสูญเสียพลังงานทางไฟฟ้าถึงแม้ว่าจะไม่เกิดความเสียหายให้กับกระบวนการผลิต แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว การสูญเสียพลังงานก็เป็นต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน บทความนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีการประมาณการสูญเสียพลังงานทางไฟฟ้าโดยใช้ค่า Load Factor

.
Load Factor

การสูญเสียพลังงานทางไฟฟ้านั้น ถ้าเราพิจารณาจะพบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของกระแสไฟฟ้าของโหลด(I2) และค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่องจากการสูญเสียพลังงานทางไฟฟ้า จะมีค่ามากที่สุดในช่วงเวลาที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด(Peak Load) โดยความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้ากับการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย(Average Load) เราเรียกว่า Load Factor ซึ่งแสดงดังนี้ คือ

.

.

รูปที่ 1 ค่าตำแหน่ง Peak Load และ Average Load เพื่อใช้คำนวณหาค่า Load Factor

.

ดังตัวอย่างเช่น เมื่อมีกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมด 740,220 kWh ต่อปี และพบว่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบปีนั้นมีค่าเท่ากับ 130 kW จากข้อมูลข้างต้นอันดับแรกเราจำเป็นต้องหาค่า Average Load ก่อน ในเมื่อ 1 ปีจะมีจำนวนชั่วโมงเท่ากับ 8,760 ชั่วโมง ดังนั้นค่า Average Load จะมีค่าเท่ากับ

เมื่อเราหาค่า Average Load ได้แล้ว ดังนั้นต่อไปเราก็สามารถหาค่า Load Factor ได้แสดงดังนี้

.

โดยปกติแล้วค่า Load Factor นั้นจะแสดงในหน่วยของเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นตัวอย่างข้างต้นค่า Load Factor จะมีค่าเท่ากับ 65 %

.
ความสัมพันธ์ระหว่าง Losses กับ Load

จากหัวข้อข้างต้นจะเห็นได้ว่า Loss หรือการสูญเสียกำลังทางไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของโหลด และเมื่อแสดงด้วยสมการคณิตศาสตร์ของการสูญเสียกำลังทางไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ

.

Loss in Watts = (Current in Amperes)2 ´ (Resistance in Ohms)  = I2R

.

ถ้าสมมุติว่าเมื่อมีระบบจำหน่ายแบบ 3 เฟสโดยมีความยาวหลายกิโลเมตรและมีค่าความต้านทานของสายไฟของแต่ละเฟสมีค่าเท่ากับ 2 โอห์มต่อเฟส ซึ่งค่า Average Load ของแต่ละเฟสมีค่าเท่ากับ 100 แอมป์ และมีค่า Peak Load มีค่าเท่ากับ 200 แอมป์

 .

 การคำนวณค่าความสูญเสีย เมื่อพิจารณาที่ค่า Average Load
  • ค่าความสูญเสียต่อเฟส =(100 A)2 ´ (200 Ohms)  = 20,000 Watts
  • ค่าความสูญเสียรวม (3 Phase) = 20 kW ´ 3 = 60 kW  
การคำนวณค่าความสูญเสีย เมื่อพิจารณาที่ค่า Peak Load
  • ค่าความสูญเสียต่อเฟส = (100 A)2 ´ (200 Ohms)  = 20,000 Watts
  • ค่าความสูญเสียรวม (3 Phase) = 80 kW ´ 3 = 240 kW
.

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเมื่อโหลดเพื่อขึ้นเป็น 2 เท่า ค่าความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ดังนั้นเราจะพบว่าการหาค่าความสูญเสียของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ นั้นก็สามารถประยุกต์ใช้สมการ I2R ได้เช่นกัน

.

Loss Factor

เมื่อเราได้ศึกษาเกี่ยวกับค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าแล้ว ในทางปฏิบัติเราจะใช้ค่า Peak Load มาใช้เพื่อคำนวณค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าเป็นอันแรก ซึ่งจากการคำนวณดังกล่าวเราก็จะได้ค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าขณะ Peak Load และสามารถคำนวณค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าให้อยู่ในรูปของการใช้จ่าย หรือต้นทุนที่สูญเสียสูงสุดได้ แต่อย่างไรก็ตามความสูญเสียทางไฟฟ้าจะแปรเปลี่ยนเป็นกำลังสองของโหลด ดังนั้นเราจึงไม่ควรจะคำนวณค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าโดยใช้ค่า Peak load เพียงอย่างเดียว ซึ่งอีกค่า ๆ หนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามไปคือ ค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าขณะ Average Load
.

โดยวิธีที่สามารถคำนวณได้อย่างถูกต้องนั้น จะต้องเป็นการหาค่าการใช้กำลังงานของโหลดทุก ๆ ชั่วโมงในหนึ่งปี และแยกคำนวณค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าในแต่ละชั่วโมง และหาค่าเฉลี่ยของผลรวมความสูญเสียทางไฟฟ้าของแต่ละชั่วโมงในหนึ่งปี ซึ่งเราก็จะได้ค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปีที่ถูกต้องนั่นเอง สำหรับการบันทึกค่า Average load ในทางปฏิบัตินั้นจะทำการเก็บค่าดังกล่าวเป็นไปได้ยาก นอกเสียจากว่าเราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบันทึกข้อมูล

.

อย่างไรก็ตาม เรามีวิธีที่ง่ายกว่าที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อหาค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าเฉลี่ยได้ ซึ่งวิธีดังกล่าวเราเรียกว่า Loss Factor ซึ่งจะเป็นสัดส่วนระหว่างค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าเฉลี่ยต่อค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าสูงสุด แสดงดังนี้

.

.

การประมาณการค่า Loss Factor

ค่า Loss Factor นั้นจะมีความสัมพันธ์กับค่า Load Factor แบบไม่เป็นเชิงเส้น โดยการทดสอบของโหลดทางไฟฟ้าเราจะพบความสัมพันธ์ของทั้ง 2 แฟกเตอร์ดังสมการข้างล่างนี้

 .

Loss Factor = 0.2 ´ (Load Factor) + 0.8´(Load Factor)2

.

สำหรับค่าคงที่ 0.2 และ 0.8 ในสมการข้างบนนั้นจะได้มาจาก Rounded-off Approximations ของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโหลด แต่ REA Bulletin 61-16 ได้แนะนำให้ใช้ค่าคงที่ 0.16 และ 0.84 เพื่อประมาณค่า Loss Factor แต่อย่างไรก็ตามในบทความนี้จะขอใช้ค่าคงที่ 0.2 และ 0.8 แต่ในทางปฏิบัติแล้วคุณสามารถเลือกใช้ค่าใดก็ได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคำนวณค่า Loss Factor ออกมาแล้วก็จะไม่มีค่าความแตกต่างกันมากนัก และรูปที่ 2 จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Loss Factor กับค่า Load Factor

.

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Loss Factor กับ Load Factor

.

ต่อไปเราจะแสดงการคำนวณการหาค่าสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในหนึ่งปี โดยสมมุติให้ระบบจำหน่ายของตัวอย่างข้างต้นมีค่าความสูญเสียทางไฟฟ้า 240 kW ที่ค่า Peak Load และกระแสมีค่าเท่ากับ 200 แอมป์ และที่ค่า Average Load มีค่ากระแสเท่ากับ 100 แอมป์

.

ขั้นแรกเราจะต้องคำนวณหาค่า Load Factor

หลังจากเราได้คำนวณหาค่า Load Factor ได้แล้ว ดังนั้นเราสามารถหาค่า Loss Factor

Loss Factor = 0.2 ´ (Load Factor) + 0.8´(Load Factor)2 

                        = 0.2 ´(0.5) + 0.8´(0.5)2

                        = 0.3

.
ต่อไปจากสมการของค่า Loss Factor เราสามารถคำนวณหาค่า Average loss ได้จาก
.

Average Losses = (Loss Factor)x(Peak Losses)

.

และเราทราบว่าค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าสูงสุดนั้นมีค่าเท่ากับ 240 kW ดังนั้นค่าความสูญเสียทางไฟฟ้าเฉลี่ยจะได้

.

Average Losses = 0.3x240 kW = 72 kW

เมื่อใน 1 ปีละมี 8760 ชั่วโมง ดังนั้นเราสามารถหาค่าการสูญเสียพลังงานไฟฟ้ารวมในหนึ่งปีจะได้

Energy Losses = 8760 Hours x 72 kW = 630,720 kWh

 

 

 

 

.
จากบทความนี้จะเห็นได้ว่า การคำนวณหาค่าการสูญเสียพลังงานไฟฟ้านั้นมิใช่เป็นเรื่องอยากแต่อย่างใด เพียงแต่คุณจะต้องทราบค่า Peak Load เท่านั้น คุณก็สามารถประมาณค่าการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมของคุณได้เพื่อจะได้นำปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและผลประโยชน์สุดท้ายที่คุณจะได้รับก็คือต้นทุนในการผลิตสินค้าก็จะลดลงตามไปด้วย
.
เรียบเรียงจาก

Distribution System Loss Reduction Manual, Tennessee Valley Public Power Association,1994.

 
**สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาต
 
  เรื่องในหมวดที่เกี่ยวข้อง
 
 

กติกาใหม่แห่งการมีส่วนร่วม: ทำไมผู้นำทั้งหลายควรจะกำจัดตำนานสามประการของการสื่อสาร


วันที่ : 2016-01-19 15:40:44 ผู้อ่าน : 218
 
 

เปิดประตูสู่โลกที่สั่งการได้ตามต้องการ (Programmable World) ผ่านการสื่อสาร เชื่อมต่อ และทำงานร่วมกันของอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ (IoT)


วันที่ : 2015-12-24 16:43:48 ผู้อ่าน : 333
 
 

ดึงดูดลูกค้าด้วยการนำเสนอบริการที่พวกเขาชื่นชอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


วันที่ : 2015-12-23 10:04:36 ผู้อ่าน : 230
 
 

ขับเคลื่อนตลาดขนาดกลางด้วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ให้การทำงานแบบบูรณาการและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปี 2016


วันที่ : 2015-12-21 16:47:14 ผู้อ่าน : 287
 
 

นักวิจัยจาก สกว. คว้า 2 เหรียญทอง จากงานนวัตกรรมนานาชาติที่กรุงบรัสเซล เบลเยียม


วันที่ : 2015-11-24 16:06:15 ผู้อ่าน : 375
 
 

สายพานลวดสลิงประสิทธิภาพสูงสำหรับงานขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล (ตอนที่ 2) (สายพานลวดสลิงแบบมีและไม่มี Extra Low Loss Bottom Cover)


วันที่ : 2015-11-05 16:19:36 ผู้อ่าน : 553
 
 

สายพานลวดสลิงประสิทธิภาพสูงสำหรับงานขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล (ตอนที่ 1) (มาตรฐานต่างๆที่ใช้ในการออกแบบสายพานลวดสลิง)


วันที่ : 2015-10-29 15:19:20 ผู้อ่าน : 488
 
 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีชีวิต


วันที่ : 2015-10-28 17:25:33 ผู้อ่าน : 426
 
 

คุณส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่จะเสริมสร้างลอยัลตี้ของลูกค้าหรือไม่?


วันที่ : 2015-10-27 10:45:46 ผู้อ่าน : 308
 
 

มจธ. เปิด “สถานีชาร์ต” รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หนุนลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและลดมลพิษ


วันที่ : 2015-10-21 17:31:46 ผู้อ่าน : 337
 
 
 
  เรื่องอื่นที่น่าสนใจในหมวด
 
กติกาใหม่แห่งการมีส่วนร่วม: ทำไมผู้นำทั้งหลายควรจะกำจัดตำนานสามประการของการสื่อสาร
ผู้อ่าน : 218
 
เปิดประตูสู่โลกที่สั่งการได้ตามต้องการ (Programmable World) ผ่านการสื่อสาร เชื่อมต่อ และทำงานร่วมกันของอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ (IoT)
ผู้อ่าน : 333
 
ดึงดูดลูกค้าด้วยการนำเสนอบริการที่พวกเขาชื่นชอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ผู้อ่าน : 230
 
ขับเคลื่อนตลาดขนาดกลางด้วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ให้การทำงานแบบบูรณาการและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปี 2016
ผู้อ่าน : 287
 
นักวิจัยจาก สกว. คว้า 2 เหรียญทอง จากงานนวัตกรรมนานาชาติที่กรุงบรัสเซล เบลเยียม
ผู้อ่าน : 375
 
 
 
 
  เรื่องที่มีคนอ่านสูงสุดในหมวด
 
รายละเอียดของเฟืองและวัสดุเฟือง (ตอนที่ 1)
ผู้อ่าน : 45836
 
รายละเอียดของเฟืองและวัสดุเฟือง (ตอนจบ)
ผู้อ่าน : 30139
 
รอบรู้เรื่องอุตสาหกรรม ตอน จาระบี (Grease)
ผู้อ่าน : 26923
 
การคำนวณโหลดไฟฟ้า หัวใจของการออกแบบกำลังไฟฟ้าระบบแรงต่ำของโครงการ
ผู้อ่าน : 25229
 
กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)
ผู้อ่าน : 16409
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
สารบัญเว็บอุตสาหกรรม
 

อินดัสตรี้ ลิงก์
ข่าว ความรู้ ค้นหาเว็บ สินค้าและบริการ สมัครงาน ตลาดซื้อขาย
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
การค้าการลงทุน
พลังงาน
โลจิสติกส์
   
สาระน่ารู้
ถามตอบล่าสุด
ศัพท์อุตสาหกรรม
นิตยสาร
เรื่องน่ารู้วันนี้
   
เว็บอุตสาหกรรม
สารบัญเว็บไทย
เว็บมาใหม่
เว็บยอดนิยม
เพิ่มเว็บไซต์ที่นี่
   
หมวดหมู่ร้านค้า
ร้านค้ายอดนิยม
สินค้าขายดี
สินค้าลดราคา
เปิดร้านค้าใหม่
   
หางาน
ตำแหน่งงาน
ฝากประวัติ
บริษัทหาคน
งานมาใหม่
   
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
ลงประกาศฟรี
ประกาศซื้อขาย
ประกาศแบบพิเศษ
   

thailandindustry.com    
    Copyright © 2010 Thalandindustry.com All rights reserved. free counter statistics